Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

THAI LION AIR
มอบสิทธิประโยชน์สำหรับบัตร FTI e-Member Card
1. ส่วนลด 10% จากราคาบัตรโดยสารหน้าเว็บไซต์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. ส่วนลด 5% ในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
– น้ำหนักกระเป๋าฟรี 30 กิโลกรัม
– ผู้ติดตามในเที่ยวบินสูงสุด 2 ท่าน
การสำรองที่นั่ง
– สำรองก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
– สำรองผ่านช่องทาง LINE ID : @lionairgroup เลือกติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้ง “ขอสำรองที่นั่งสำหรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
– มีค่าธรรมเนียมในการจอง 107 บาทต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้น
– สำรองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ณ สนามบินในทุกวันเวลาทำการ เวลา 4.00-22.00 น. (สำหรับสถานีดอนเมือง) สำหรับสถานีอื่นขึ้นอยู่กับเวลาเปิดและปิดของแต่ละสถานี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
– ผู้โดยสารต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งและแสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และผู้ติดตามต้องเดินทางพร้อมผู้โดยสารหลักที่เป็นสมาชิกฯ เท่านั้น
– เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน (ในเส้นทางเดิม) สูงสุด 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเดิม และเที่ยวบินใหม่ต้องอยู่ภายใน 90 วัน นับจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินเดิม หากเกิน 90 วันจะมีค่าใช้จ่าย 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
– การแก้ไขชื่อนามสกุลผู้โดยสาร สามารถแก้ไขได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเดิม
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดฯ

Share:

admin

administrator