Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มผู้สูงอายุ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(Senior Citizen Health Checkup with FTI)

📌ผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ กลุ่มอุตสาหกรรม เท่านั้น! 📌

 เปิดรับสมัคร :  วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566
 วันตรวจสุขภาพ :  เดือนกันยายน – ธันวาคม 2566
🔸โรงพยาบาลจะเป็นผู้กำหนดจำนวนวันที่ให้บริการตรวจ ตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับบริการ

🎯 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
(สำหรับพ่อ/แม่ ญาติของพนักงาน หรือ บุคคลทั่วไป)

 

เงื่อนไขการให้บริการ :

1. ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการน้อยกว่า 20 คน ในหนึ่งครั้ง สามารถใช้บริการได้ที่ รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เท่านั้น 
2. ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการมากกว่า 20 คน ในหนึ่งครั้ง สามารถใช้บริการได้ที่ รพ.เกษมราษฎร์ ทุกสาขาโดยทำการนัดตรวจที่รพ. แจ้งนัดล่วงหน้า 15 วันทำการ โดยในกรณีต้องการยกเลิกต้องมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
3. ในกรณีไม่มีสาขาของ รพ.เกษมราษฎร์ และในเครือ ในจังหวัดที่ให้บริการสามารถนัดหมายและประสานงานกับรพ. เพื่อเข้ารับบริการตามเงื่อนไข 
   3.1 การนัดหมายการตรวจสุขภาพ สามารถนัดได้ตามวันและเวลาที่เหมาะสมของทางโรงพยาบาล โดยจะสอดคล้องกับตารางตรวจหลักของโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆ และโรงพยาบาลจะกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมให้ทางจังหวัด
  3.2 ต้องมีผู้มาใช้บริการมากกว่า 20 คนในหนึ่งครั้ง เพื่อทำการจัดการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ และทำการนัดหมาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ ในกรณีต้องการยกเลิก จะต้องแจ้งยกเลิกหรือแจ้งเลื่อน ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อนวันนัดตรวจ
  3.3 สถานที่การตรวจสามารถตรวจร่วมกับบริษัทที่ทางโรงพยาบาลออกตรวจในจังหวัดนั้นๆ หรือ สถานที่ ที่ทางจังหวัดเป็นผู้กำหนด

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มผู้สูงอายุ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(Senior Citizen Health Checkup with FTI)

🏥 โรงพยาบาลที่ให้บริการ

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ (สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด) :
1. จ่ายเงินสนับสนุนตอบแทน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/กลุ่มอุตสาหกรรม นั้นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 5% จากรายรับทั้งหมดของโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ข้อกำหนดโปรแกรมรายการตรวจ และราคาค่าบริการตรวจเป็นไปตามใบเสนอราคาของโรงพยาบาลที่ให้บริการ และ ตามสาขาที่ระบุเท่านั้น
3. ดำเนินการสมัครผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/กลุ่มอุตสาหกรรม เท่านั้น และต้องได้รับการรับรองจากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/กลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ สำหรับจ.กรุงเทพฯ ดำเนินการผ่านสภาอุตสาหกรรมฯ (สำนักงานใหญ่)
4. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จะต้องชำระค่าบริการตรวจสุขภาพให้กับโรงพยาบาลฯที่ให้บริการ ในวันที่รับการตรวจพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด / กลุ่มอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจ พร้อมรายละเอียดการนัดหมายวันตรวจ เพื่อนำส่งให้สภาอุตสาหกรรมฯ (สำนักงานใหญ่) พิจารณาก่อนวันนัดตรวจสุขภาพ ตามระบุในเงื่อนไขการให้บริการ  
6. หากผู้เข้ารับการตรวจไม่เข้ารับการตรวจตามวันที่นัดหมาย ผู้เข้ารับการตรวจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมตรวจที่ได้เลือกไว้ ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/กลุ่มอุตสาหกรรม จะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับผู้เข้ารับการตรวจ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมอบให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/กลุ่มอุตสาหกรรม นั้นๆ 
7. กรณีพิสูจน์ได้ว่าผลการตรวจผิดพลาดและต้องตรวจซ้ำ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน
8. คณะทำงานโครงการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ สายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (กลุ่มผู้สูงอายุ 55 ปี ขึ้นไป)

ผู้ประสานงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ผู้ประสานงานกลุ่มอุตสาหกรรม

☎️ติดต่อสอบถาม :  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
CALL CENTER 1453 กด 3
Tel : 02-345-1120
Mobile : 086-329-1978, 086-329-1975 
E-mail : fticheckup@fti.or.th
Share:

admin

administrator