Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการตรวจสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ กับ ส.อ.ท. ประจำปี 67
(Senior Citizen Health Checkup with FTI) 2024

📌ผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือ กลุ่มอุตสาหกรรม เท่านั้น! 📌

เปิดรับสมัคร :  วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
 วันตรวจสุขภาพ :  เดือนเมษายน – ธันวาคม 2567
🔸โรงพยาบาลจะเป็นผู้กำหนดจำนวนวันที่ให้บริการตรวจ ตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับบริกา

🎯 กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
(สำหรับพ่อ/แม่ ญาติของพนักงาน หรือ บุคคลทั่วไป)

เงื่อนไขการให้บริการ :

1. ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการน้อยกว่า 20 คน ในหนึ่งครั้ง สามารถใช้บริการได้ที่ รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เท่านั้น 
2. ในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการมากกว่า 20 คน ในหนึ่งครั้ง สามารถใช้บริการได้ที่ รพ.เกษมราษฎร์ ทุกสาขาโดยทำการนัดตรวจที่รพ. แจ้งนัดล่วงหน้า 15 วันทำการ โดยในกรณีต้องการยกเลิกต้องมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
3. ในกรณีไม่มีสาขาของ รพ.เกษมราษฎร์ และในเครือ ในจังหวัดที่ให้บริการสามารถนัดหมายและประสานงานกับรพ. เพื่อเข้ารับบริการตามเงื่อนไข 
   3.1 การนัดหมายการตรวจสุขภาพ สามารถนัดได้ตามวันและเวลาที่เหมาะสมของทางโรงพยาบาล โดยจะสอดคล้องกับตารางตรวจหลักของโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆ และโรงพยาบาลจะกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมให้ทางจังหวัด
  3.2 ต้องมีผู้มาใช้บริการมากกว่า 20 คนในหนึ่งครั้ง เพื่อทำการจัดการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ และทำการนัดหมาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ ในกรณีต้องการยกเลิก จะต้องแจ้งยกเลิกหรือแจ้งเลื่อน ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อนวันนัดตรวจ
  3.3 สถานที่การตรวจสามารถตรวจร่วมกับบริษัทที่ทางโรงพยาบาลออกตรวจในจังหวัดนั้นๆ หรือ สถานที่ ที่ทางจังหวัดเป็นผู้กำหนด

 

Share:

admin

administrator