Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Market Place

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี กับ สภาอุตสาหกรรมฯ

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี กับ สภาอุตสาหกรรมฯ รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 1.ตอบแบบรับเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2564 2.กรอกแบบแจ้งรายการตรวจสุขภาพ ปี 2564 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2564 แบบแจ้งรายการตรวจสุขภาพประจำ-ปี-2564 รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ดาวน์โหลด>>> โครงการตรวจสุขภาพ2564 หมายเหตุ : 1)