Contact Information

The Federation of Thai Industries.
8th Flr, Creative Technology Bldg.
2 Nang Linchi Rd., Thung Maha Mek,
Sathon, Bangkok 10120 Thailand.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานพันธมิตร

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาจากศูนย์วิจัย ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถือเป็น “นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”  แห่งแรกของเมืองไทย ภายใต้ การบริหารจัดการของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภารกิจหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือ การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเสริมสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ

โดยมีผลิตภัณฑ์จาก

AVS Innovation Co.th
บริษัท พีช แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ร่วมกับ บริษัท ไทยคอนยัค จำกัด
บริษัท ยามาโมริ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำกัด
บริษัท ทริเปิ้ล อินโนเวชั่น จำกัด 
บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือต้องการข้อมูลการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม
คุณยุภา (ใหม่) และคุณปกร์พล (ปอ)
E-mail: yupas@nstda.or.th, pakornphol.kot@nstda.or.th

Visits: 182